Regulamin

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym www.szczytny-cel.pl (dalej jako: „Szczytny-cel.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Szczytny-cel.pl jest portalem o charakterze fundraisingowym – przeznaczonym do organizowania i promowania zbiórek dotyczących szeroko pojętych zbiórek charytatywnych nastawionych na pomoc potrzebującym, organizacjom, jak i zwierzętom. Serwis Internetowy pozwala korzystającym z niego osobom na założenie własnej zbiórki albo udzielenie wsparcia dla zbiórek pozostałych użytkowników.

Właściciel Serwisu Internetowego (dalej jako: „Właściciel”, „Usługodawca”) jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie usług elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym. Obok Właściciela w Serwisie Internetowym występują również darczyńcy zainteresowani wsparciem określonej zbiórki oraz organizatorzy zbiórek – są to podmioty trzecie w stosunku do Właściciela, które mogą za pośrednictwem Serwisu Internetowego zawierać umowę darowizny.

Usługodawca oświadcza, że nie jest organizatorem prowadzonych za pośrednictwem Serwisu zbiórek ani też nie otrzymuje środków pieniężnych wpłaconych tytułem darowizny dokonywanej przez użytkowników. Właściciel pobiera wyłącznie niewielką prowizję od kwot wpłaconych przez darczyńców na rzecz zbiórek – celem zapewnienia utrzymania i dalszego rozwoju Serwisu Internetowego.

Usługodawca dostarcza jedynie w ramach Serwisu narzędzia techniczne umożliwiające jego użytkownikom zakładanie oraz wspieranie zbiórek, jednak sam nie jest stroną zawieranej umowy darowizny. Jednocześnie właściciel dokłada wszelkich starań, by znajdujące się w Serwisie Internetowym treści publikowane przez użytkowników były zgodne z rzeczywistością oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Jako Usługodawca Serwisu, dokładamy wszelkich niezbędnych starań, celem weryfikacji zbiórek oraz podmiotów je zgłaszających. Dodatkowo, po każdej zakończonej zbiórce wzywany Zgłaszających Zbiórki do przesłania nam sprawozdania dotyczącego rezultatu wynikającego z przeznaczenia zebranej kwoty na wskazany cel. Jako podmiot profesjonalny, dokładamy wszelkich starań, aby zapobiegać nadużyciom oraz zgłaszać ewentualne naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów organom ścigania, w celu pociągnięcia odpowiedzialnych do odpowiedzialności finansowej oraz karnej.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez użytkownika o korzystaniu z Szczytny-cel.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz rozpoczęcia korzystania z naszych usług,

Zespół Szczytny-cel.pl

 

1)   O NAS


Właścicielem Szczytny-cel.pl jest spółka SZCZYTNY-CEL.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łomży (adres siedziby i adres do doręczeń: Al. Legionów 4D, 18-400 Łomża); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000882321; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 100 000,00 zł; NIP: 718-215-71-41; REGON: 388109756, adres poczty elektronicznej: kontakt@szczytny-cel.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 22 299 19 94.

Właściciel prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny wyłącznie za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych oraz innych funkcjonalności Serwisu Internetowego. Obok Właściciela w Serwisie Internetowym występują również Użytkownicy (w tym również Darczyńcy oraz Organizatorzy Zbiórek) – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Właściciela, które za pomocą Serwisu Internetowego mogą korzystać z dostarczanych przez Właściciela Usług Elektronicznych oraz dokonywać Darowizn.

 

2)   DEFINICJE


 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 1. DARCZYŃCA – Użytkownik, który wspiera określoną Zbiórkę, wpłacając Darowiznę na rzecz Zgłaszającego Zbiórkę.
 1. DAROWIZNA – dobrowolne i bezpłatne świadczenie pieniężne o dowolnej wysokości dokonywane przez Darczyńcę na rzecz Zgłaszającego Zbiórkę za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – interaktywny Formularz dostępny na stronie Serwisu Internetowego umożliwiający zgłoszenie i prowadzenie zbiórki za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 1. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 1. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Szczytny-cel.pl, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w Serwisie.
 1. KONTO ORGANIZACJI – Usługa Elektroniczna Konto wyposażona w dodatkowe funkcjonalności dostępna wyłącznie dla Partnerów, którzy prowadzą działalność w zakresie pożytku publicznego, w tym w szczególności działalności charytatywnej.
 1. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i aktualnościach w Serwisie Internetowym.
 1. OPIEKUN – działająca w imieniu Usługodawcy osoba fizyczna zajmująca się świadczeniem nieodpłatnej pomocy na rzecz Użytkowników w zakresie prowadzenia i promocji Zbiórek w Serwisie Internetowym.
 1. ZGŁASZAJĄCY, ORGANIZATOR ZBIÓRKI – Użytkownik, który za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego organizuje Zbiórkę oraz prowadzi ją w ramach Serwisu Internetowego. Zgłaszającym może być zarówno osoba fizyczna dokonująca zgłoszenia samodzielnie i prowadząca zbiórkę z pomocą Opiekuna oraz Partner, który zgłasza i prowadzi zbiórkę samodzielnie w ramach Konta Organizacji.
 1. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 1. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, SZCZYTNY-CEL.PL – serwis internetowy Właściciela dostępny pod adresem internetowym www.szczytny-cel.pl wraz z subdomenami.
 1. IMOJE – dostawca płatności elektronicznych, płatności przelewem oraz płatności BLIK w ramach usługi imoje, których obsługę prowadzi ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.
 1. PARTNER – Użytkownik będący jednocześnie Usługobiorcą, który prowadzi działalność w zakresie pożytku publicznego, w szczególności w zakresie działalności charytatywnej, który posiada zweryfikowane Konto Organizacji.
 1. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
 1. UŻYTKOWNIK – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych.
 1. USŁUGODAWCA, WŁAŚCICIEL – spółka SZCZYTNY-CEL.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łomży (adres siedziby i adres do doręczeń: Al. Legionów 4D, 18-400 Łomża); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000882321; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 100 000,00 zł; NIP: 718-215-71-41; REGON: 388109756, adres poczty elektronicznej: kontakt@szczytny-cel.pl oraz numer telefonu kontaktowego: + 48 22 299 19 94.
 1. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 1. ZBIÓRKA – ogłoszenie zamieszczone w Serwisie Internetowym przez Zgłaszającego Zbiórkę, stanowiące dla pozostałych Użytkowników zaproszenie do dokonania Darowizny, do którego nie stosuje się przepisów ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. 2014 poz. 498 ze zm.).

 

3)   OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SZCZYTNY-CEL.PL


 1. Szczytny-cel.pl powstał z myślą o umożliwieniu korzystającym z niego Użytkownikom organizacji i promowania Zbiórek dotyczących szeroko pojętej pomocy ludziom, organizacjom i zwierzętom – zarówno w ramach akcji charytatywnych i kampanii społecznych prowadzonych przez podmioty zinstytucjonalizowane (przedsiębiorców, jednostki budżetowe, fundacje, stowarzyszenia albo organizacje pożytku publicznego), a także dla realizacji celów własnych Użytkowników działających w charakterze prywatnym (konsumentów). Serwis Internetowy pozwala korzystającym z niego Użytkownikom na założenie Zbiórki oraz wsparcie istniejącej Zbiórki poprzez – w razie wyrażenia takiej woli przez Użytkownika – dokonanie Darowizny na rzecz jej Organizatora.
 1. Zbiórki dostępne w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego istnieje możliwość dokonania Darowizny mającej na celu wsparcie określonej Zbiórki wybranej przez Użytkownika. W takiej sytuacji pomiędzy Użytkownikami – Organizatorem Zbiórki oraz Darczyńcą – dochodzi do zawarcia umowy darowizny w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu Cywilnego. Usługodawca nie jest autorem Zbiórek, a jedynie udostępnia odpowiednie narzędzia techniczne, których rolą jest skojarzenie Zgłaszającego Zbiórkę oraz Darczyńcy.
 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem wynikającym z treści niniejszego Regulaminu oraz dokumentacji, a w szczególności w zgodzie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, pozostałych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. Usługodawca dokłada najwyższej staranności w celu weryfikacji autentyczności i rzetelności prezentowanych w Serwisie Internetowym danych oraz ich bieżącej aktualizacji, w szczególności poprzez stosowanie adekwatnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych (np. filtrowanie oraz moderacja treści dostarczanych przez Użytkowników). Usługodawca nie jest jednak w stanie weryfikować, czy przekazane Darowizny przeznaczane są przez Użytkowników na zadeklarowane w ramach Zbiórek cele. W razie powzięcia wiarygodnej informacji albo urzędowego zawiadomienia go o bezprawnym charakterze wprowadzonych w Serwisie Internetowym danych, Usługodawca podejmuje niezwłocznie odpowiednie kroki w celu uniemożliwienia dostępu do tych danych, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 1. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego zalecane jest spełnienie następujących wymogów technicznych: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 40.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 88.0 i wyższej, Opera w wersji 40.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 40.0 i wyższej lub Safari w wersji 13.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego Użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

 

4)   USŁUGI ELEKTRONICZNE


 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik.
 1. Usługi Elektroniczne są co do zasady nieodpłatne, chyba że Regulamin stanowi inaczej. Użytkownik informowany jest zawsze o obowiązku poniesienia opłaty oraz o jej wysokości przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z danej funkcjonalności.
 1. Użytkownik może korzystać w Serwisie Internetowym w szczególności z następujących Usług Elektronicznych:
 1. Konto
 1. Newsletter
 1. Organizacja Zbiórek
 1. Dokonywanie Darowizny
 1. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne w sposób prawidłowy i pozbawiony wad.
 1. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego, w tym również w dokumentacji oraz w ramach komunikatów i objaśnień wyświetlanych Użytkownikom obok funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 1. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz”. Zapisanie na Newsletter możliwe jest także poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Użytkownik zostaje zapisany na Newsletter.
 1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@szczytny-cel.pl.

 

5)   WARUNKI REJESTRACJI I KORZYSTANIA Z KONTA


 1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony.
 1. Utworzenie Konta jest możliwe po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) wybraniu rodzaju Konta, (2) wypełnieniu formularza rejestracji oraz (3) kliknięciu pola „Dalej” lub „Utwórz konto organizacji” (w zależności od wyboru rodzaju Konta). W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie co najmniej następujących danych dotyczących Użytkownika: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej oraz hasło. Zakres wymaganych danych w formularzu rejestracji może różnić się w zależności od wybranego rodzaju Konta – w przypadku Użytkowników niebędących konsumentami (np. przedsiębiorcy, fundacje, stowarzyszenia) wymagane może być podanie pełnej nazwy (firmy), adresu strony internetowej, numerów rejestrowych, opisu działalności, logotypu organizacji oraz adresu siedziby lub miejsca prowadzenia działalności przez Użytkownika.
 1. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Użytkownika – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Serwisu Internetowego, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności.
 1. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez skorzystanie z odpowiedniej opcji w panelu zarządzania Kontem albo wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@szczytny-cel.pl, z zastrzeżeniem, że usunięcie konta możliwe jest dopiero w momencie wypłaty wszystkich środków i zakończenia Zbiórek organizowanych przez Usługobiorcę wystosowującego żądanie o usunięcie konta.
 1. Użytkownik obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
 1. Użytkownik może posiadać jednocześnie tylko jedno Konto tego samego rodzaju w Serwisie Internetowym.
 1. Użytkownik obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie Konta.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Użytkownika w następujących przypadkach:
 1. gdy Użytkownik mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny narusza niniejszy Regulamin;
 1. gdy Użytkownik mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny zamieszcza w ramach Serwisu Internetowego (w tym także poprzez załączane zdjęcia, pliki oraz inne materiały) oraz w ramach wiadomości przesyłanych między Użytkownikami treści bezprawne oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresy stron internetowych, nazwy oraz logo takich stron lub podmiotów;
 1. gdy działania danego Użytkownika mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny naruszają renomę Usługodawcy lub Serwisu Internetowego.
 1. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe zalogowanie się na Konto ani korzystanie z jego funkcjonalności. Użytkownik obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn zawieszenia Konta, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca aktywuje Konto niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych.
 1. Usługodawca w przypadku zawieszenia Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto z 7-dniowym terminem wypowiedzenia. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, pozostaje bez uszczerbku dla uprawnienia Usługodawcy w pkt. 14.3 Regulaminu do wypowiedzenia umowy Użytkownikowi niebędącemu konsumentem.

 

6)   WERYFIKACJA KONTA UŻYTKOWNIKA


 1. Aby Użytkownik mógł prowadzić Zbiórki w Serwisie Internetowym, wymagane jest pomyślne przejście weryfikacji tożsamości Użytkownika przez Usługodawcę w terminie 7 dni od momentu założenia Konta.
 1. Weryfikacja tożsamości Użytkownika następuje w drodze jednorazowego, podlegającego zwrotowi przelewu w kwocie 1,00 zł realizowanego zgodnie z danymi wskazanymi na Koncie Użytkownika w Serwisie Internetowym. Usługodawca porównuje zgodność danych Użytkownika podanych w Serwisie Internetowym z danymi jego rachunku bankowego. Pomyślna weryfikacja pozwala na dalsze korzystanie z Serwisu Internetowego. W przypadku osoby nieposiadającej uprawnień do reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, wymagane jest przesłanie pisemnego upoważnienia w postaci pełnomocnictwa do działania w imieniu danej jednostki.
 1. Weryfikacja Użytkownika odbywa się w sposób zautomatyzowany i następuje niezwłocznie, nie dłużej jednak niż do 2 Dni Roboczych od chwili zlecenia przelewu weryfikacyjnego przez Użytkownika. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie weryfikacji w drodze wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej podany w ramach Konta Użytkownika.

 

7)   KONTO ORGANIZACJI


 1. Ze względu na specyfikę Serwisu, Usługodawca świadczy dodatkową, bardziej rozbudowaną w funkcjonalności usługę Konta Organizacji. Jest ona przeznaczona dla Usługobiorców będących organizacjami non profit.
 1. W przypadku braku regulacji kwestii dotyczącej danej usługi, a wiążącej się ze świadczeniem Usługi Elektronicznej Konto, stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 5 oraz 6 Regulaminu.
 1. Utworzenie Konta Organizacji jest możliwe po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) wybraniu z dostępnych opcji Konta Organizacji, (2) wypełnieniu formularza rejestracji oraz (3) kliknięciu pola „Utwórz konto organizacji”. W Formularzu Rejestracji Konta Organizacji niezbędne jest podanie co najmniej następujących danych dotyczących Użytkownika:
 1. Dane organizacji: nazwa organizacji, adres (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość, województwo), adres strony internetowej, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, numer KRS oraz NIP;
 1. Dane zgłaszającego: imię i nazwisko, pełniona funkcja, numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej;
 1. Dane reprezentanta: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej;
 1. Dane dostępu: adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 1. Aby Użytkownik mógł prowadzić Zbiórki w Serwisie Internetowym, wymagane jest pomyślne przejście weryfikacji tożsamości Użytkownika przez Usługodawcę, zgodnie z procedurą opisaną w pkt 6 Regulaminu. Dopiero z momentem przejścia procesu pozytywnej weryfikacji, Partner może korzystać z pełnych funkcjonalności dostępnych w ramach Konta Organizacji. Do weryfikacji stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 6 Regulaminu.
 1. Partner posiadający Konto Organizacji do momentu weryfikacji Zbiórki ma możliwość współdziałania z Opiekunem w celu samodzielnej edycji treści lub ich aktualizacji. Zbiórki utworzone przez Partnera nie wymagają weryfikacji w określonym czasie lub w określonym zdarzeniu, jakim jest przekroczenie zebranej w zbiórce kwoty.

 

8) WARUNKI ORGANIZACJI ZBIÓREK


 1. Zgłaszający Zbiórkę zobowiązany jest do przekazania sumy środków na cel wskazany w Zbiórce.
 1. Użytkownik, który posiada aktywne Konto, może organizować w Serwisie Internetowym Zbiórkę, która staje się widoczna dla wszystkich osób odwiedzających Serwis Internetowy (potencjalnych Darczyńców). W przypadku chęci utworzenia Zbiórki na rzecz innej osoby niż Zgłaszający, wymagana jest jej pisemna zgoda. Zgoda jest równoznaczna, z posiadaniem poświadczenia od osoby, na rzecz której zbiórka jest prowadzona, że cel wskazany w Zbiórce jest zgodny z rzeczywistością.
 1. Usługodawca nie gwarantuje Organizatorowi Zbiórki zainteresowania jego Zbiórką oraz osiągnięcia zamierzonego celu.
 1. Utworzenie Zbiórki jest możliwe po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków w ramach Formularza Zgłoszeniowego przez Zgłaszającego Zbiórkę – (1) zalogowaniu na Konto Użytkownika, (2) wypełnieniu interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie Internetowym w zakładce „Zbieraj na szczytny cel” oraz (3) kliknięciu pola akcji „Utwórz zbiórkę” – od tej chwili do momentu weryfikacji Zbiórki istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych (w tym celu należy kierować się wskazówkami i komunikatami na stronie Serwisu Internetowego). W formularzu wymagane jest podanie danych wskazanych jako obowiązkowe (w szczególności cel, opis oraz okres trwania Zbiórki). Po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi cel Zbiórki i wysłaniu go zgodnie ze wskazaniami zamieszczonymi w niniejszym punkcie, następuje proces weryfikacji Zbiórki, celem wyeliminowania błędów oraz zbadania jej zgodności z regulaminem. Proces weryfikacji nie jest obowiązkowy w przypadku Zbiórek organizowanych przez Partnera. Wraz z momentem przesłania Usługobiorcy informacji o pozytywnej weryfikacji zbiórki, zostaje ona zamieszczona w Serwisie i jest dostępna dla wszystkich odwiedzających Serwis. Moment dodania zbiórki powoduje przydzielenie do niej opiekuna, zgodnie z postanowieniami pkt 9 pkt 1.
 1. Istnieje również możliwość modyfikacji danych Zbiórki do momentu kliknięcia pola akcji „Weryfikuj zbiórkę". Po pomyślnej weryfikacji zbiórki, samodzielna edycja nie jest możliwa. W takim wypadku, Usługobiorca zobowiązany jest do wystosowania prośby o dokonanie modyfikacji do Opiekuna przydzielonego do danej zbiórki. W przypadku Zgłaszającego będącego Partnerem, możliwość modyfikacji Zbiórki występuję do momentu jej weryfikacji, przy czym Partner ma obowiązek w tym zakresie współdziałać z Opiekunem.
 1. Zbiórka jest udostępniania w Serwisie w momencie jej akceptacji przez Usługodawcę po przesłaniu Formularza Zgłoszeniowego.
 1. Organizator Zbiórki zobowiązany jest potwierdzić zbiórkę poprzez wysłanie dokumentów potwierdzających cel zbiórki, w terminie 14 dni bądź niezwłocznie (jeśli zebrana kwota przekroczy 5 000,00 zł) od dnia zgłoszenia jej za pośrednictwem Formularza.
 1. Usługodawca weryfikuje Zbiórkę niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 2 Dni Roboczych od chwili wysłania dokumentów przez Organizatora, chyba że w toku weryfikacji pojawią się uzasadnione podejrzenia co do wiarygodności Zbiórki oraz zgodności jej treści z niniejszym Regulaminem. W takim przypadku Usługodawca może zwrócić się do Zgłaszającego Zbiórkę z prośbą o uzupełnienie określonych informacji albo okazanie odpowiedniego dokumentu, certyfikatu, zaświadczenia bądź innego przekonującego dowodu na okoliczność prawdziwości zamieszczonych w Zbiórce danych oraz autentycznego charakteru Zbiórki. Czas trwania weryfikacji Zbiórki ulega przedłużeniu o czas potrzebny na otrzymanie przez Usługodawcę wszystkich wymaganych informacji od Użytkownika.
 1. Pomyślne przejście procesu weryfikacji umożliwia Zgłaszającemu wypłatę środków ze Zbiórki. Potwierdzenie weryfikacji Organizator otrzymuje w drodze wiadomości przesłanej w ramach wewnętrznego komunikatora dostępnego w ramach usługi Konto. Jeżeli w toku weryfikacji wykazano, że Zbiórka nie spełnia przewidzianych niniejszym Regulaminem wymogów, Usługodawca może zablokować daną zbiórkę.
 1. Opiekun może dokonywać dodatkowej weryfikacji, celem ustalenia czy Zbiórka jest zgodna z Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Po zamieszczeniu Zbiórki w Serwisie Internetowym Użytkownik może z poziomu Konta za pomocą komunikatora złożyć wniosek o dokonanie zmian w treści Zbiórki. Zmiany proponowane przez Użytkownika podlegają każdorazowej moderacji przez Usługodawcę w celu ich weryfikacji z treścią Zbiórki zgodnie z pkt. 7.4. Usługodawca weryfikuje zmiany Użytkownika niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 Dni Roboczych. Jeżeli w toku weryfikacji wykazano, że zgłoszone przez Użytkownika zmiany nie spełniają przewidzianych niniejszym Regulaminem wymogów albo godzą w ustalony cel Zbiórki, Usługodawca odmawia wprowadzenia zmian w treści Zbiórki, o czym Użytkownik zostaje zawiadomiony wraz z podaniem przyczyny.
 1. Prowadzenie Zbiórki w Serwisie Internetowym następuje nieodpłatnie, z zastrzeżeniem, że Usługodawca, w zamian za świadczoną usługę, powiększając kwotę będącą celem zbiórki, pobiera 6,5% prowizji kwoty przekazanej przez Darczyńcę na rzecz Organizatora.
 1. Usługodawca udostępnia możliwość promocji konkretnych Zbiórek poprzez funkcję „Promowanie Charytatywne”.
 1. Użytkownik zakładający Zbiórkę obowiązany jest do zamieszczania zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących celu Zbiórki. Informacje zawarte w Zbiórce powinny odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Użytkownika. Treść Zbiórki powinna być zgodna z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich.
 1. Użytkownik obowiązany jest do niezamieszczania w ramach zakładanej Zbiórki (w tym także poprzez zdjęcia, pliki oraz inne materiały) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z innych serwisów, w tym serwisów konkurencyjnych wobec Szczytny-cel.pl, w szczególności adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich serwisów.
 1. Użytkownik obowiązany jest do niezamieszczania w ramach zakładanej Zbiórki (w tym także poprzez zdjęcia, pliki oraz inne materiały) informacji zachęcających do dokonywania jakichkolwiek wpłat z pominięciem Serwisu, w szczególności zawierających: (1) numery rachunków bankowych lub oznaczenia innych rachunków płatniczych (np. PayPal); (2) odnośniki odsyłające bezpośrednio lub pośrednio do zewnętrznych stron internetowych, na których znajdują się numery rachunków bankowych lub oznaczenia innych rachunków płatniczych albo (3) dane do dokonywania wpłat poprzez SMS.
 1. Użytkownik obowiązany jest do niezamieszczania w jednym czasie więcej niż jednej Zbiórki dotyczącej tego samego celu.
 1. Użytkownik obowiązany jest do formułowania treści Zbiórki w języku polskim.
 1. Usługodawca w pierwszej kolejności podejmuje starania w celu wyjaśnienia wszelkich podejrzeń i wątpliwości z Użytkownikami, natomiast uzasadnione podejrzenie naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa upoważnia Usługodawcę do podjęcia jednego lub kilku z wymienionych działań, wraz z podaniem ich przyczyny, w zależności od tego, jakie działanie uznane zostanie za adekwatne w proporcji do wagi dokonanego przez Użytkownika naruszenia:
 1. wezwanie Użytkownika do usunięcia lub zmiany wprowadzonych do Serwisu informacji lub danych;
 1. usunięcie lub zmiana przez Usługodawcę wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu informacji lub danych (w tym również poprzez zawieszenie lub usunięcie Zbiórki);
 1. tymczasowe lub trwałe zablokowanie możliwości wypłaty zgromadzonych w ramach Zbiórki środków oraz zwrócenie zgromadzonych środków Darczyńcom;
 1. tymczasowe lub trwałe wycofanie Opiekuna przydzielonego do Konta Użytkownika;
 1. zawieszenie Użytkownikowi dostępu oraz możliwości korzystania z Usług Elektronicznych.
 1. Działania Usługodawcy, o których mowa w powyższym punkcie, pozostają bez uszczerbku dla uprawnień przewidzianych w pkt. 5.8 i dalszych Regulaminu.
 1. Zbiórka może otrzymywać Darowizny tak długo, dopóki pozostaje aktywna w Serwisie Internetowym. Zbiórka przestaje być aktywna w jednym z następujących przypadków: (1) upłynie okres trwania Zbiórki, (2) Zbiórka zostanie zawieszona lub usunięta przez Usługodawcę na podstawie wskazanej w pkt 8.13 Regulaminu.
 1. W terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia Zbiórki, Usługodawca może skierować w stronę Zgłaszającego prośbę o przekazanie sprawozdania z rezultatu wykorzystania środków we wskazanym w Zbiórce celu.
 1. W przypadku, gdy ze względu na nieprzewidziane wcześniej okoliczności, kwota zebrana w ramach zbiórki nie może zostać przekazana na cel wskazany w Zbiórce, Zgłaszający będący Partnerem zobowiązuje się do przekazania jej na inną Zbiórkę w ramach Serwisu Internetowego. W przypadku Zgłaszającego niebędącego Partnerem, zobowiązanie to ma charakter prośby, przy czym Usługodawca informuje, iż sprzeniewierzenie pieniędzy na cel niewynikający z organizowanej Zbiórki bądź sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, może spowodować zawiadomienie odpowiednich organów ścigania bądź też wniesienie powództwa cywilnego w sądzie powszechnym, o ile po stronie Usługodawcy bądź Użytkowników, którzy przekazali środki na wskazany cel istnieje w tym interes prawny. W celu realizacji obowiązku wynikającego z niniejszego punktu, Zgłaszający jest zobowiązany do współdziałania z Opiekunem.
 1. Z chwilą dodania Zbiórki, Zgłaszający udziela Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej na treść Zbiórki i wszystkie materiały przekazane w celu jej utworzenia (w tym również logotypy Partnera), w celu publikacji Zbiórki, reklamy, promowania jej jak i działalności Serwisu. Licencja udzielona jest na wszystkich znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści Zbiórki i materiałów przekazanych Usługodawcy - wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 1. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono treść Zbiórki i przekazanych materiałów - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 1. w zakresie rozpowszechniania Zbiórki w sposób inny niż określony w lit b) powyżej - wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie treści oferty w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności w sieci Internet.
 1. Licencja, o której mowa powyżej, obejmuje także tworzenie opracowań treści Zbiórki i przekazanych materiałów przez Usługodawcę i korzystanie z tych opracowań w sposób, w jaki Usługodawca uprawniony jest do korzystania z Zbiórki i przekazanych materiałów. Usługodawca upoważniony jest do udzielania dalszych licencji (sublicencja).

 

9)   POMOC USŁUGODAWCY W ORGANIZACJI ZBIÓRKI


 1. Każda Zbiórka organizowana w ramach Serwisu ma przydzielanego Opiekuna, który współdziała z Organizatorem Zbiórki, aby zrealizować cel zbiórki. W przypadku zbiórek organizowanych przez Usługobiorcę będącego osobą fizyczną, istnieje możliwość całkowitego przekazania prowadzenia zbiórki Opiekunowi (poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w Formularzu Zgłoszeniowym – „Chcę wysłać zgłoszenie i powierzyć to zadanie Opiekunom Szczytny-cel.pl”). W takim wypadku działania Zgłaszającego ograniczają się do występowania w roli Organizatora Zbiórki – wszelkie czynności związane z prowadzeniem zbiórki są wykonywane przez Opiekuna.
 1. Zgłaszający jest zobowiązany do współdziałania z Opiekunem, aby osiągnąć cel Zbiórki.
 1. Opiekun może dokonywać zmian stylistycznych lub innych niezmieniających pierwotnego przekazu treści Zbiórki, celem zwiększenia szans na osiągnięcie celu Zbiórki, przy czym zmiany te nie mogą dotyczyć istotnych elementów Zbiórki, takich jak cel w postaci kwoty pieniężnej i mogą ograniczać się jedynie do korekty stylistyczno-językowej.
 1. Przydzielenie Opiekuna jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem, że niektóre czynności świadczone przez Opiekuna mogą wiązać się z wydatkami po stronie Zgłaszającego Zbiórkę (np. koszty reklam w mediach społecznościowych). Organizator Zbiórki jest każdorazowo informowany przez Opiekuna o konieczności poniesienia określonych wydatków, ich wysokości oraz przeznaczeniu.
 1. Przydzielenie Opiekuna następuję na czas określony (okres trwania Zbiórki).
 1. Użytkownik może jednocześnie posiadać tylko jednego Opiekuna przypisanego do Zbiórki. Z chwilą przydzielenia Opiekuna Użytkownikowi udostępnione zostają w ramach Konta Użytkownika dane kontaktowe do Opiekuna.
 1. Opiekun udziela wsparcia technicznego Organizatorowi Zbiórki w prowadzeniu Zbiórki w ramach Serwisu Internetowego, a także służy pomocą i doradztwem w promocji Zbiórki w mediach społecznościowych. Pomoc świadczona przez Opiekuna nie jest równoznaczna z pośrednictwem Usługodawcy w prowadzeniu Zbiórek w Serwisie Internetowym. Zbiórka prowadzona jest zawsze przez samego Organizatora, a rolą Opiekuna jest jedynie zapewnienie wsparcia w pozyskiwaniu Darowizn.
 1. Organizator Zbiórki obowiązany jest do współdziałania z Opiekunem dla prawidłowej promocji Zbiórki, co może polegać na poniesieniu określonych wydatków bądź przekazaniu Opiekunowi materiałów, informacji lub danych dostępowych (np. do konta Organizatora na portalu społecznościowym) w zakresie potrzebnym dla realizacji ustalonego celu Zbiórki.
 1. Opiekun podejmuje i doradza Organizatorowi Zbiórki wyłącznie takie działania, które mogą przyczynić się do jak najszybszego osiągnięcia celu Zbiórki.
 1. Usługodawca nie czyni żadnych wyraźnych ani dorozumianych zapewnień na temat rezultatów osiąganych przez Zgłaszającego Zbiórkę przy pomocy Opiekuna. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że Opiekun zobowiązany jest wyłącznie do niepodejmowania działań szkodzących Zbiórce oraz Organizatorowi Zbiórki, natomiast nie jest odpowiedzialny za to, że podjęte działania nie przyniosły efektów oczekiwanych przez Zgłaszającego Zbiórkę.

 

10)   WARUNKI DOKONANIA DAROWIZNY ORAZ WYPŁATY ŚRODKÓW


 1. Serwis Internetowy umożliwia korzystającym z niego Użytkownikom wsparcie dowolnej Zbiórki poprzez dokonanie Darowizny. Dokonanie Darowizny nie wymaga rejestracji Konta w Serwisie Internetowym.

 1. Dokonanie Darowizny przez Darczyńcę na rzecz Zgłaszającego Zbiórkę odbywa się zawsze zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Cywilnego dotyczącymi zawarcia i realizacji umowy darowizny. Darowizna staje się skuteczna i ważna z chwilą wpłacenia wybranej przez Darczyńcę sumy pieniężnej na poczet danej Zbiórki.

 1. Wpłacenie Darowizny następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Darczyńcę – (1) wypełnieniu interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie Internetowym oraz (2) kliknięciu pola „Wspomóż” – do tej chwili istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych (w tym celu należy kierować się wskazówkami i komunikatami na stronie Serwisu Internetowego). Dostęp do formularza wpłaty Darczyńca uzyskuje po kliknięciu pola „Wspomóż” widocznego na stronie każdej Zbiórki. W formularzu wpłaty wymagane jest podanie następujących danych dotyczących Darczyńcy: adres poczty elektronicznej oraz kod pocztowy, a także wybranie sposobu płatności i wpisanie kwoty wpłacanej Darowizny.

 1. Wypełnienie formularza wpłaty nie rodzi po stronie Użytkownika żadnych zobowiązań wobec Usługodawcy lub Zgłaszającego Zbiórkę, chyba że Użytkownik dokona płatności zadeklarowanej Darowizny.

 2. Usługodawca umożliwia Darczyńcy dokonanie płatności z tytułu Darowizny za pomocą płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu Imoje – szczegółowe informacje na temat aktualnych sposobów płatności dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.imoje.pl.

 1. Informacja o dokonanej Darowiźnie może pozostać niejawna. Darowizna może zostać upubliczniona na stronie danej Zbiórki wraz imieniem i nazwiskiem Darczyńcy, który ją wpłacił jedynie w przypadku, gdy dane te zostały podane w formie podpisu. Darczyńca może dokonać anonimowej Darowizny, zaznaczając odpowiednią opcję w formularzu wpłaty, co powoduje, że informacja o Darowiźnie pozbawiona zostaje personaliów Darczyńcy. W ramach danej zbiórki, widoczna jest lista 10 ostatnich Darowizn (zarówno jawnych jak i anonimowych).

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej umowy darowizny następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem dokonanej Darowizny. Informacja na temat dokonanej Darowizny jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Serwisu Internetowego.

 1. Darowizny wpłacone przez Darczyńców zasilają saldo na rachunku środków Zgłaszającego Zbiórkę dostępnym z poziomu Konta w Serwisie Internetowym.

 1. Organizator Zbiórki, korzystając z funkcjonalności Konta, może zlecić Usługodawcy wypłatę zebranych środków na podany rachunek bankowy (zweryfikowany zgodnie z pkt. 6 Regulaminu). Zlecenie może nastąpić raz w miesiącu kalendarzowym, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowej, w której wymaga tego indywidualna i nagła sytuacja. W takim wypadku, Usługodawca prosi o wysłanie stosownej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, wraz z udokumentowanym nagłym terminem oraz kosztem związanym z zaistniałą sytuacją.

 2. Organizator Zbiórki może także zlecić wypłatę zebranych środków na rachunek bankowy należący do fundacji, której podopiecznym jest osoba potrzebująca, z zastrzeżeniem, że może to nastąpić jedynie w przypadku, gdy w ramach porozumienia pomiędzy Organizatorem Zbiórki, a fundacją, przelew weryfikacyjny zostanie wykonany z rachunku bankowego fundacji, na który ma zostać dokonana wypłata zgromadzonych środków.

 1. W przypadku wypłat środków zgromadzonych z tytułu działalności statutowej Zgłaszającego, następują one raz w miesiącu kalendarzowym w momencie, w którym Użytkownik posiadający Konto Organizacji zleci wypłatę środków zgromadzonych z tytułu działalności statutowej.

 1. Organizator Zbiórki może zlecić wypłatę zebranych środków jedynie na zweryfikowany na rachunek bankowy, którego jest właścicielem.
 1. Usługodawca dokonuje wypłaty zgromadzonych środków w ciągu 3 Dni Roboczych liczonych od dnia zlecenia wypłaty środków przez Zgłaszającego Zbiórkę, chyba że zaistnieją szczególne okoliczności, przewidziane przez postanowienia niniejszego Regulaminu, które uzasadniają wstrzymanie wypłaty środków.

 1. Darczyńca, który dokonał dobrowolnej wpłaty Darowizny na rzecz Zgłaszającego Zbiórkę, może domagać się od Usługodawcy zwrotu przelanych środków wyłącznie w szczególnych okolicznościach, przewidzianych przez przepisy obowiązującego prawa lub związanych z rażącym naruszeniem przez Zgłaszającego Zbiórkę postanowień Regulaminu – albo też za wyraźną zgodą Zgłaszającego Zbiórkę na zwrócenie Darowizny. Usługodawca może zwrócić wyłącznie Darowizny, które nie zostały jeszcze wypłacone na rachunek bankowy wskazany przez Zgłaszającego Zbiórkę. W pozostałym zakresie odpowiedzialność za zwrot Darowizny spoczywa na Organizatorze Zbiórki jako podmiocie obdarowanym w rozumieniu przepisów prawa o umowie darowizny. Zwrot środków pomniejszany jest zawsze o sumę kwot należnych Usługodawcy.

 

11)   KONTAKT Z SZCZYTNY-CEL.PL


Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Właścicielem jest poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@szczytny-cel.pl), za pośrednictwem której można wymieniać z Właścicielem informacje dotyczące korzystania z Szczytny-cel.pl. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

 

12)   ZWIĘKSZENIE CELU ZBIÓRKI O POMOC


 1. Zwiększenie celu Zbiórki o pomoc nie jest opłatą, a chęć jego zrealizowania jest dobrowolna. Darczyńca za pośrednictwem Serwisu może przekazać darowiznę na rzecz Zgłaszającego Zbiórkę bez konieczności zwiększenia celu Zbiórki o pomoc.
 1. Kwota stanowiąca zwiększenie celu Zbiórki o pomoc, którą decyduje się przekazać Darczyńca zwiększa cel danej Zbiórki o równowartość pomocy wyrażonej w dokonanej Darowiźnie, zapewniając tym samym szansę na podjęcie przez Usługodawcę działań, których celem jest zapewnienie prowadzonym Zbiórkom realnych szans na powodzenie poprzez zastosowanie zintegrowanych działań wspomagających proces pozyskania funduszy.
 1. Darczyńca zwiększający cel Zbiórki o pomoc, zapewnia środki, które każdorazowo przekazywane są na realizację zintensyfikowanych działań, których celem jest zapewnienie pomocy w zakresie działań medialnych oraz szeroko pojętego wsparcia obejmującego niezależną promocję oraz prowadzenie autonomicznych kampanii wspomagających skuteczne osiągnięcie celu każdej z prowadzonych Zbiórek zgodnie z polityką przyjętą przez Usługodawcę.
 1. Proces wynikający z funkcjonalności umożliwiającej Darczyńcom zwiększenie celu Zbiórki o pomoc zapewnia środki niezbędne na realizację nieograniczonych zamierzeń, o których mowa w misji, z jaką została powołana instytucja Szczytnego Celu. Zwiększenie celu Zbiórki o pomoc w ramach wpłaty dokonanej przez Darczyńcę stanowi kwotę, jaką Usługodawca przeznacza na pokrycie kosztów związanych prowadzeniem ogólnokrajowych i lokalnych kampanii medialnych mających na celu propagowanie wsparcia prowadzonych Zbiórek oraz działań pośrednich, których przewodnim przeznaczeniem jest osiągnięcie planowanego celu Zbiórki w możliwie najkrótszym czasie.
 1. Pomoc zwiększająca cel zbiórki ma charakter tzw. Darowizny obciążliwej, mocą której obdarowany, tj. Organizator Zbiórki jest zobowiązany przez Darczyńcę do przekazania jej części, oznaczonej co do wysokości przez tego Darczyńcę w Serwisie SZCZYTNY-CEL.PL, na rzecz Usługodawcy jako wierzyciela, na rzecz którego obciążono Darowiznę.

 

13)   REKLAMACJE DOTYCZĄCE SZCZYTNY-CEL.PL


 1. W zakresie reklamacji oraz pozostałych uwag i wątpliwości dotyczących treści Zbiórek, w szczególności ich celu oraz wysokości zbieranej kwoty, Użytkownicy powinni kontaktować się za pośrednictwem Opiekunów z Organizatorami Zbiórek, którzy odpowiadają bezpośrednio za prowadzenie Zbiórek oraz sposób przeznaczenia otrzymanych Darowizn. Podstawa i zakres odpowiedzialności Zgłaszającego Zbiórkę względem Darczyńcy uregulowana jest obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. 
 1. Użytkownicy mogą zgłaszać Usługodawcy podejrzenia dotyczące wiarygodności organizowanej Zbiórki. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca podejmuje kroki w celu niezwłocznej weryfikacji Zbiórki oraz Zgłaszającego Zbiórkę oraz może wyciągać konsekwencje na zasadach przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego oraz świadczonych Usług Elektronicznych mogą zostać złożone na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@szczytny-cel.pl.
 1. Zalecane jest podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, (2) roszczenia Użytkownika oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 1. Usługodawca ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

14)   USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie do Użytkowników będących konsumentami oraz umów zawieranych przez nich z Usługodawcą.
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Z zastrzeżeniem pkt. 14.2 Regulaminu, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 1. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone zgodnie z danymi kontaktowymi Usługodawcy wskazanymi na wstępie Regulaminu. Konsument może skorzystać w tym celu ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się – w przypadku umowy o świadczenie usług – od dnia zawarcia umowy.
 1. Zawarte w niniejszym punkcie 14. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

15)   POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI


 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Użytkowników będących konsumentami.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.
 1. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

16)   PRAWA AUTORSKIE


 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 1. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Logotyp Szcytny-cel.pl stanowi zastrzeżony znak towarowy Usługodawcy. Wykorzystywanie go bez zgody uprawnionego jest niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W celu uzyskania uprawnień do zamieszczania bądź używania logotypu usługodawcy, należy skontaktować się pod wskazanym w danych kontaktowych adresem poczty elektronicznej.
 1. Z chwilą zamieszczenia w Serwisie Internetowym przez Użytkownika treści stanowiących utwory w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, na korzystanie z opublikowanych materiałów, obejmującej także korzystanie z autorskich praw majątkowych, również w celu promocji Serwisu Internetowego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: (1) trwałego lub czasowego wprowadzania do pamięci komputera, telefonu, smartfonu lub innego urządzenia multimedialnego jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; (2) trwałego lub czasowego utrwalenia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (w tym techniką cyfrową, przy użyciu komputera, w Internecie), w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania i przechowywania utworu, zarówno w całości, jak i do poszczególnych jego składników niezbędne jest jego utrwalenie; (3) trwałego lub czasowego publicznego odtwarzania, wyświetlania, stosowania, przechowywania oraz udostępniania, jakimkolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (w tym techniką cyfrową, przy użyciu komputera, również w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, także w Internecie).

 

17)   PRZERWY TECHNICZNE


 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 1. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 1. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników, w szczególności, aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Użytkowników o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem.
 1. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.
 1. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Użytkownika będącego konsumentem przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.

 

18)   POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Umowy zawierane poprzez Szczytny-cel.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, dodania nowych Usług Elektronicznych, wprowadzenia nowych zasad odpłatności w Serwisie Internetowym – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Szczytny-cel.pl